Kandydaci

Sylwetka absolwenta

Studia pierwszego stopnia

Studia o profilu ogólnoakademickim. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Matematyka

Studia na kierunku matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

Absolwent studiów matematycznych 1-go stopnia o specjalności matematyka teoretyczna ma szczególnie ugruntowaną wiedzę i umiejętności w zakresie precyzyjnego, matematycznego myślenia oraz matematycznej ścisłości w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów. Program studiów tej specjalizacji jest bardzo dobrze dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki w szkołach.

Absolwent studiów 1-go stopnia o specjalności matematyka finansowa, oprócz ogólnych umiejętności i wiedzy matematycznej, potrafi posługiwać się metodami matematycznymi umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów zachodzących na rynkach finansowych. Zdobyte na studiach umiejętności, wiedza i cechy osobowości dają naszemu absolwentowi podstawę do sukcesów na stanowiskach pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych oraz w działach finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach

Absolwent studiów 1-go stopnia o specjalności bezpieczeństwo informacji nie tylko posiada wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu matematykowi, ale także opartą na nich wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędne do pracy związanej z przesyłaniem, zbieraniem, archiwizowaniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem szeroko rozumianej informacji. Tego typu unikalne umiejętności są przydatne w wielu miejscach: w urzędach, firmach (dowolnej wielkości), w sieciach handlowych i sklepach (szczególnie internetowych), bankach (na wszystkich szczeblach banków dowolnej wielkości i dowolnego typu), firmach ubezpieczeniowych i aż do objęcia, w niedalekiej przyszłości tak szybko rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego, stanowisk typu Security Officer.

Informatyka

Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka posiada wszechstronną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie praktyczne, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. W szczególności absolwent zdobywa umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi oraz praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Posiada znajomość metod programowania (programowanie: niskopoziomowe, imperatywne, obiektowe, zdarzeniowe, równoległe i rozproszone), środowisk i technologii programistycznych (m.in. środowisk graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych umożliwiającą czynny udział w realizacji projektów informatycznych zgodnie z wymogami inżynierii oprogramowania. Nabywa również umiejętność pracy zespołowej przy wytwarzaniu oprogramowania. Cechuje go bardzo dobre przygotowanie z zakresu przedmiotów podstawowych jak również teoretycznych podstaw informatyki (algorytmika, teoria automatów i języków formalnych).

Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako projektant, programista lub serwisant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie informatyki i w dziedzinach pokrewnych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent może podjąć pracę nauczyciela informatyki lub instruktora kursów zastosowań informatyki.

Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia informatyczne drugiego stopnia zarówno na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, jak też w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych.

Informatyka i ekonometria

Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów. Zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Umie podejmować racjonalne decyzje we wszelkiego rodzaju podmiotach i organizacjach gospodarczych. Posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej ? w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi. Jest przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych.

W trakcie studiów student uzyskuje kompetencje wymagane od osób przystępujących do egzaminu ECDL (tzw. informatyczne europejskie prawo jazdy).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia zarówno na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, jak i w innej uczelni krajowej lub zagranicznej.

Studia drugiego stopnia

Studia o profilu ogólnoakademickim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra.

Matematyka

Matematyka teoretyczna

Absolwent studiów matematycznych 2-go stopnia o specjalności matematyka teoretyczna ma odpowiednio ugruntowaną wiedzę i umiejętności predysponujące go do podjęcia kariery naukowej w zakresie dowolnego z działów matematyki teoretycznej oraz najszerzej rozumianych zastosowań matematyki, z ekonomią, ekonometrią i informatyką teoretyczną, włącznie. Program studiów, jak w przypadku studiów 1-go stopnia tej specjalizacji, jest także znakomicie dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół i na wyższych uczelniach.

Matematyka finansowa

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności matematyka finansowa, oprócz pogłębionych umiejętności i wiedzy ściśle matematycznej, potrafi zastosować te umiejętności do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi problemami finansowymi (od bankowości, poprzez ubezpieczenia, aż do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach). Potrafi poprawnie postawić odpowiedni problem, gdy trzeba uogólnić go, następnie rozwiązać, wykazać poprawność tego rozwiązania i w przystępny sposób uzasadnić to zainteresowanym współpracownikom nie będącym matematykami.

Analiza danych i modelowanie

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności analiza danych i modelowanie posiada typowe dla matematyków umiejętności precyzyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów, ścisłego rozwiązywania tych problemów i dowodzenia poprawności wybranych metod i adekwatności zastosowanych modeli. W ramach specjalności absolwent opanowuje procedury modelowania rzeczywistości różnymi metodami matematycznymi. Zarówno w zakresie modelowania zjawisk fizycznych jak i opisywania procesów zachodzących w organizacji społeczeństw, w przepływach finansowych, w rozprzestrzenianiu się informacji. Absolwent dysponuje także całym pakietem narzędzi wykorzystujących statystykę i probabilistykę pozwalających na modelowanie także procesów, w których czynnik przypadkowości jest nieusuwalny. Tworzenie i badanie takich modeli jest ściśle związane z posiadanymi przez absolwenta umiejętnościami analizy danych oraz ich strukturalizacji.

Przed absolwentami wszystkich specjalności stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.

Informatyka

Grafika komputerowa i multimedia

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • projektowania interfejsów graficznych,
 • programowania gier,
 • tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych,
 • zaawansowanych algorytmów geometrii obliczeniowej,
 • przetwarzania multimediów,
 • przetwarzania obrazów,
 • animacji komputerowej,
 • grafiki wektorowej i rastrowej oraz grafiki 3D.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Informatyka teoretyczna

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • odpowiedniego doboru najefektywniejszych algorytmów realizujących rozwiązywane problemy,
 • analizy złożoności i weryfikacji poprawności stosowanych algorytmów,
 • opisu gramatyk i języków formalnych,
 • metod projektowania języków programowania i ich kompilatorów,
 • tworzenia i zarządzania semantycznymi bazami wiedzy.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Informatyka w medycynie

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • informatyki i telematyki medycznej,
 • materiałów medycznych,
 • modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Inteligentne metody obliczeniowe

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • metod sztucznej inteligencji,
 • programowania w logice,
 • reprezentacji i przetwarzania wiedzy,
 • nowoczesnych systemów baz danych,
 • inteligentnej analizy danych,
 • zaawansowanych algorytmów i obliczeń,
 • przetwarzania obrazów,
 • przetwarzania dźwięku,
 • przetwarzania mowy,
 • programowania równoległego.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Technologie internetowe i mobilne

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • nowoczesnych technologii mobilnych,
 • projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych,
 • programowania w środowisku sieciowym,
 • analizy danych internetowych,
 • przetwarzania multimediów.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).