Oferta dla szkół

Matematyka bez granic

Międzynarodowy konkurs matematyczny

Region podlasie

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Matematyka bez granic (fr. Mathématiques sans frontières - czytaj: matema'tik są frą'tie) organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie intelektualnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do szerokiego kręgu uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Liczą się w nim także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, pomysłowość, wyobraźnia, zdolności językowe i plastyczne (konstrukcje, wycinanki, budowanie modeli brył). Przygotowanie do konkursu bardzo integruje zespół klasowy.

Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym i w innych dziedzinach nauki. Są skorelowane z innymi przedmiotami. Dla polskiej szkoły są to zadania bardzo nietypowe. Na ogół nie wymagają uzasadnienia, ale wypracowania konkretnego algorytmu postępowania. Mają zróżnicowany stopień trudności i tematykę, więc każdy uczeń w klasie może się czymś wykazać. Jedno z zadań podane jest w językach obcych i tak też trzeba zapisać jego rozwiązanie.

Matematyka Bez Granic Senior to konkurs bezpłatny, międzyklasowy adresowany do ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Warunki uczestnictwa Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły. Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych

Terminarz XXXI MK "MBG" Senior edycja 2019/2020:

  1. Zgłoszenia uczestnictwa: od października do grudnia 2019 roku,
  2. Etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 25 lutego 2020 roku,
  3. Finał: 27 lutego 2020 roku, godzina 10:00-11:30.

maj - czerwiec: wręczenie dyplomów, nagród laureatom konkursu w regionach.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://mbg.uz.zgora.pl/ oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego.

Honorowy Patronat nad konkursem w Regionie Podlaskim sprawuje  Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Białostocki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Regionalny Komitet Organizacyjny
Międzynarodowego Konkursu
Matematyka Bez Granic
Region Podlaski

Wydział Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
K. Ciołkowskiego 1M
15-245 Białystok

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://mbg.uz.zgora.pl/