Nauka

Tematyka badawcza

Tematyka badań prowadzonych na Wydziale ściśle odpowiada jego strukturze organizacyjnej.

Instytut Informatyki

Zakład Bioinformatyki został powołany decyzją Senatu UwB w marcu 2015 roku. Badania prowadzone w zakładzie dotyczą analizy danych biomolekularnych i biomedycznych z wykorzystaniem metod analizy statystycznej i metod uczenia maszynowego. Najważniejszym kierunkiem badań jest rozwój metod identyfikacji ważnych zmiennych w systemach informacyjnych i zastosowanie tych metod do budowy wiedzy na temat mechanizmów regulacji w biologii systemów, genetyce i biologii molekularnej. Zastosowania obejmują również analizę danych medycznych, w szczególności dotyczących skomplikowanych chorób o słabo poznanych mechanizmach molekularnych.

Zasadniczym nurtem badań Zakładu Modelowania Materiałów jest modelowanie i symulacja komputerowa własności materiałów sztucznie wytworzonych struktur atomowych. Prowadzone są również badania doświadczalne i modelowanie numeryczne zjawisk nieliniowych i dynamiki oddziaływania silnych impulsów laserowych z materią.

W Zakładzie Metod Numerycznych jest opracowywana i rozwijana metoda parametrycznych układów równań całkowych (PURC) do rozwiązywania dwu- i trójwymiarowych zagadnień brzegowych, w tym tworzone są algorytmy numerycznego rozwiązywania PURC.

Badania Zakładu Programowania i Metod Formalnych dotyczą rozwoju systemu komputerowej weryfikacji dowodów matematycznych Mizar (rozwój warstwy językowej, semantyczna reprezentacja wiedzy, wzmocnienie siły dedukcyjnej weryfikatora, oprogramowanie zarządzania bazą faktów).

Tematyka badawcza pracowników Zakładu Sztucznej Inteligencji i Multimediów koncentruje się na następujących zagadnieniach: reprezentacja i przetwarzanie danych w środowiskach Semantycznego Internetu i Danych Połączonych; dane strumieniowe; magazyny grafów RDF; bazy danych; odkrywanie struktur w informacji muzycznej; składnia i semantyka informacji muzycznej; biometria i rozpoznawanie wzorców; obliczenia granularne; zbiory przybliżone; systemy inteligentne.

Instytut Matematyki

Badania Zakładu Algebry obejmują następujące zagadnienia: rozszerzenia pierścieni, radykały grup i pierścieni, łańcuchy Kurosza, przemienne pierścienie filialne, działania algebr Liego na pierścieniach łącznych i inne.

Zakres tematyki Zakładu Analizy koncentruje się wokół teorii operatorów nielokalnych i singularnych oraz równań generowanych przez te operatory. Badane są między innymi spektralne, asymptotyczne i entropijne charakterystyki algebr operatorowych generowanych przez układy dynamiczne. Otrzymane rezultaty mają zastosowanie w analizie stochastycznej, teorii układów dynamicznych oraz w fizyce statystycznej. W ostatnich latach przedmiotem badań pracowników zakładu są lokalnie zwarte grupy kwantowe.

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Fizyki Matematycznej skupiają się na następujących tematach: kwantyzacja układów fizycznych; metoda stanów koherentnych, algebry operatorowe; Banachowskie grupoidy i algebroidy związane z algebrami von Neumanna; Hamiltonowskie układy całkowalne na rozmaitości Banacha; klasyczne i kwantowe układy całkowalne w optyce nieliniowej.

Badania Zakładu Podstaw Geometrii dotyczą geometrii rzutowej i jej uogólnień oraz geometrii indukowanych przez kwadryki w przestrzeniach rzutowych. Zasadniczym nurtem rozważań są zagadnienia charakteryzacji i klasyfikacji ważniejszych klas wprowadzonych przestrzeni oraz kombinatoryczne metody konstrukcji częściowych przestrzeni prostych.

Badania Zakładu Matematyki Stosowanej dotyczą modeli matematycznych znajdujących zastosowanie w szerokich aspektach zagadnień rynków finansowych oraz niestandardowych problemów decyzyjnych.

W powołanym w 2012 roku Zakładzie Równań Różnicowych i Procesów Dyskretnych badania dotyczą jakościowej teorii równań różnicowych. Zasadniczym nurtem badań jest znalezienie warunków dostatecznych, przy których rozważane równanie posiada rozwiązanie okresowe lub asymptotycznie okresowe.

W tematyce badawczej Zakładu Równań Różniczkowych można wyróżnić następujące zagadnienia: zastosowanie metod teorio-grupowych do znajdowania rozwiązań cząstkowych równań różniczkowych; analiza spektralna operatorów różniczkowych i różniczkowo-całkowych, w tym teoria rozproszeń dla operatora Boltzmana oraz operatora Schrödingera; zastosowanie metod WKB do znajdowania rozwiązań parabolicznych równań różniczkowych drugiego rzędu; problem istnienia i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia brzegowego dla liniowego układu hiperbolicznego z nieliniowym warunkiem brzegowym.

Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu

Zakład powstał w 2012 roku na bazie Zakładu Zastosowań Informatyki w Edukacji funkcjonującego (uprzednio) w ramach Instytutu Informatyki. Prowadzone w Zakładzie badania dotyczą reprezentacji i magazynowania wiedzy w Internecie oraz zastosowania wiedzy zgromadzonej w Internecie.

Od wielu lat Wydział prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. W ramach umów międzynarodowych Wydział realizuje współpracę z następującymi ośrodkami: Wydział Mechaniczno-Matematyczny Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa w Moskwie, Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu, Zjednoczony Instytut Problemów Informatyki Narodowej Akademii Nauk w Mińsku, Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki w Mińsku, Witebski Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Białoruski Państwowy Uniwersytet Informatyki i Radioelektroniki, Instytut Geofizyki im. S. Subbotina Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Wydział współpracuje także z innymi ośrodkami naukowymi takimi jak: Université de Montréal, Instytut Matematyczny im. Steklova Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional w Meksyku, École Polytechnique Fédérale de Lausanne w Szwajcarii, University of Manchester, University of Sheffield, Czech Technical University w Pradze, Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, Shinshu University w Nagano oraz różnymi krajowymi jednostkami naukowymi.

Wydział posiada kategorię naukową B przyznaną decyzją nr POC-815/KAT/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.