Studenci

Kierunki zamawiane

Projekt Absolwent informatykił Ludzki (POKL) poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Celem projektu było zwiększenie liczby absolwentów kierunków informatyka i matematyka wszystkich specjalności na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, a w szczególności:

  • zwiększenie liczby studentów przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia w latach 2009/2010 i 2010/2011 na kierunkach informatyka oraz matematyka,
  • zwiększenie motywacji studentów do nauki,
  • podnoszenie kompetencji studentów potrzebnych do kontynuowania nauki na tych kierunkach,
  • zmniejszenie odsetka studentów, którzy kończą kształcenie po I roku studiów,
  • poprawienie atrakcyjności kształcenia.

Projekt przewidywał między innymi podjęcie następujących działań:

  • przeprowadzenie cyklu prelekcji dotyczących atrakcyjności treści przekazywanych na studiach z matematyki i informatyki oraz pracy, którą można po ukończeniu tych studiów podjąć,
  • sfinansowanie ze środków projektu refundacji opłaty rekrutacyjnej studentom beneficjentom zaliczającym pierwszy rok studiów,
  • objęcie studentów programem stypendialnym finansowanym z projektu,
  • objęcie studentów programem bezpłatnych zajęć wyrównawczych na I roku studiów,
  • przeprowadzenie dodatkowych wykładów skierowanych do studentów matematyki i informatyki, w ciągu całego cyklu kształcenia.

Programem stypendialnym objęci byli studenci matematyki i informatyki rozpoczynający studia w latach 2009/2010 i 2010/2011.

Więcej informacji: http://math.uwb.edu.pl/pl/kzamawiane/