Studenci

Praktyki zawodowe

Zasady odbywania praktyk zawodowych

Studenci II roku kierunku Informatyka I stopnia oraz Informatyka i Ekonometria, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec-wrzesień). Praktyki trwają 3 tygodnie w łącznej liczbie 120 godzin.

Student sam może wskazać miejsce, gdzie będzie chciał odbyć praktykę.

  • Na kierunku Informatyka są to firmy o profilu informatycznym np. firmy programistyczne, serwisy i sklepy komputerowe, firmy projektujące strony WWW, sieci komputerowe, tworzące aplikacje bazodanowe, grafikę komputerową, multimedia, itp. oraz firmy o profilu nieinformatycznym posiadające działy IT (np. administracja centralna, urzędy, banki, zakłady produkcyjne).
  • W przypadku kierunku Informatyka i Ekonometria mogą być to również instytucje (również finansowe) wykorzystujące metody matematyczne (Urząd Statystyczny, banki, biura rachunkowe, urzędy-działy planowania, księgowości) lub odpowiednie działy w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki student powinien pobrać ze strony internetowej wydziału umowę i wydrukować ją w dwóch egzemplarzach, dostarczyć umowę do dziekanatu i podpisaną przez prodziekana ds. studenckich, przedstawić do podpisu pracodawcy (oba egzemplarze). Jeden z egzemplarzy podpisanej umowy należy dostarczyć do dziekanatu (do swojej teczki osobowej).

Student odbywający praktykę jest zobowiązany prowadzić dziennik praktyk wg obowiązującego wzoru (dokumenty do pobrania poniżej). Można też skorzystać z dzienniczków dostępnych w dziekanacie.

Dziennik praktyk (format A4) powinien zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko studenta (kierunek i rok studiów-podany w nawiasie po nazwisku),
  • numer albumu,
  • nazwę i adres jednostki, w której student odbywa praktykę,
  • termin odbywanej praktyki.

Dzienne sprawozdania z podejmowanych czynności powinny być potwierdzone podpisem osoby sprawującej nadzór nad praktyką, po każdym tygodniu praktyk (nie jest konieczna pieczęć jeśli opiekun jej nie posiada).

Zakładowy opiekun praktyk, po zakończeniu praktyki, wypełnia Opinie o praktykancie (str. 10 dziennika praktyk) oraz wystawia ocenę.

Uwaga!

W Dzienniku Praktyk powinny być opisywane działania zbieżne z Ramowym Programem Praktyk. Czynności wstępne rozpoczynające każdą praktykę to: Ogólne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i PPoż., ergonomia pracy, poznanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Wykonywane w czasie praktyki działania powinny być wpisywane do dziennika praktyk z podziałem na każdy dzień roboczy łącznie z datą i ilością przepracowanych godzin.

W pracy będą Państwo zobowiązani do wykonywania różnych czynności, również nie wynikających bezpośrednio z zajmowanego stanowiska (co jest zupełnie naturalne). Jednak wypełniając tygodniową kartę pracy proszę skupić się na zrealizowaniu Ramowego Programu Praktyk. Proszę zatem odnotowywać tylko te czynności, które spełniają wymagania Ramowego Programu Praktyk.

Kontakt

W przypadku pytań proszę kontaktować się z opiekunem praktyk

Informatyka

Opiekun dr inż. Wiesław Półjanowicz
E-mail wiepol@o2.pl

Informatyka i Ekonometria

Opiekun dr Marcin Makowski
E-mail mmakowski@math.uwb.edu.pl

Dokumenty do pobrania