Studenci

Pomoc materialna

Pomoc materialna

Akademiki

Terminy składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok ak. 2018/2019:

  • do 30 czerwca 2018 r. - studenci kontynuujący studia w roku ak. 2018/19
  • do 15 września 2018 r. - studenci rozpoczynający studia w roku ak. 2018/19

Miejsca w domu studenta przyznawane są zgodą dziekana na wniosek studenta złożony w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UwB, ul. Ciołkowskiego 1M, pok. 2005, tel. 85 738 8282.

Pierwszeństwo w przyznaniu miejsc mają studenci, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wniosek można pobrać poniżej (prosimy o wydruk dwustronny) lub otrzymać w Dziekanacie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny za rok ubiegły (za 2017 r.) oraz inne dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o stypendium socjalne.

Dokumenty do pobrania