Wydział

Historia

Historia Wydziału sięga roku 1997, kiedy to, na bazie Instytutu Fizyki oraz Instytutu Matematyki, w wyniku podziału Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego powstał Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu w Białymstoku. Natomiast w roku 2007, w wyniku kolejnego podziału, powstał Wydział Matematyki i Informatyki. Aktualnie w jego skład wchodzą Instytut Informatyki, Instytut Matematyki, Zakład Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu oraz Biblioteka Wydziału.

Wydział Matematyki i Informatyki kształci obecnie blisko 600 studentów na trzech kierunkach studiów: informatyka, informatyka i ekonometria oraz matematyka, przy czym ten ostatni kierunek ma najdłuższe tradycje. Kształcenie studentów na kierunku matematyka rozpoczęło się bowiem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. W tym początkowym okresie bardzo istotnym dla działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału było wsparcie kadrowe ze strony pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Sukcesywnie jednak rozwijana była rodzima kadra, którą w znacznej mierze stanowili absolwenci Wydziału. Kształcenie matematyków było kontynuowane na Wydziale Matematyczno-Fizycznym i dalej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, przede wszystkim na jednolitych studiach magisterskich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym), w mniejszym stopniu na studiach zawodowych. Od roku akademickiego 2007/2008 studia prowadzone są w systemie dwustopniowym. Od roku 1997, czyli od momentu powstania Uniwersytetu w Białymstoku, tytuł zawodowy magistra matematyki uzyskało ponad 800 absolwentów Wydziału. Należy przy tym podkreślić, iż obecnie Wydział jest jedyną jednostką w regionie prowadzącą kształcenie na kierunku matematyka na poziomie studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Znaczącą grupą wśród absolwentów kierunku są absolwenci specjalności matematyka finansowa, która cieszy się od wielu lat niesłabnącym zainteresowaniem. Początkowo studia na tej specjalności prowadzone były jedynie na poziomie studiów pierwszego stopnia, a od roku akademickiego 2010/2011 specjalność ta znalazła się również w ofercie studiów drugiego stopnia.

Znacznie krótsze tradycje ma na Wydziale kształcenie w zakresie informatyki oraz informatyki i ekonometrii. Studia na tych kierunkach prowadzone są odpowiednio od roku akademickiego 2000/2001 oraz 2007/2008, przy czym te ostatnie wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UwB na poziomie studiów pierwszego stopnia. Kształcenie informatyków odbywa się również na poziomie studiów stopnia drugiego, gdzie oferowanych jest obecnie pięć specjalności: technologie internetowe i mobilne, grafika komputerowa i multimedia, inteligentne metody obliczeniowe, informatyka w medycynie, informatyka teoretyczna.

Poza studiami wyższymi Wydział prowadzi również od wielu lat studia podyplomowe z matematyki oraz informatyki. Są one kierowane przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

Absolwenci naszego Wydziału uzyskują dobre przygotowanie nie tylko do podjęcia pracy zawodowej, ale również do kontynuacji kształcenia na studiach trzeciego stopnia. Odbywają oni studia doktoranckie zarówno w ośrodkach krajowych, jak i zagranicznych, m.in. w Portugalii i Anglii.

W ostatnich latach Wydział kładzie duży nacisk na rozwój współpracy z pracodawcami, który ma na celu uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a przede wszystkim jego doskonalenie w taki sposób, aby absolwenci naszego Wydziału mieli ułatwiony start na rynku pracy. Współpraca ta przybiera przede wszystkim formę zajęć prowadzonych przez pracodawców oraz praktyk i staży dla naszych studentów i absolwentów. Realizowane są również wspólne prace dyplomowe. Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest systematycznie rozwijana, a w październiku 2012 roku została powołana Rada Pracodawców przy Wydziale Matematyki i Informatyki. Tworzą ją przedstawiciele przede wszystkim firm informatycznych, banków i szkół naszego miasta.

W roku 2012 Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny instytucjonalnej Wydziału Matematyki i Informatyki wydając w sprawie jego działalności ocenę pozytywną. Następna ocena działalności jednostki powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.