Wydział

Strategia rozwoju

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, jako znacząca w regionie jednostka naukowo-dydaktyczna, stawia sobie następujące cele działania:

 1. Dbałość o wysoki poziom prowadzonych badań naukowych.
 2. Rozwijanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie prowadzenia badań naukowych i wymiany studenckiej.
 3. Prowadzenie kształcenia na studiach pierwszego, drugiego a w dalszej perspektywie również trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych z zachowaniem należytej dbałości o wysoką jakość kształcenia.
 4. Intensyfikacja współpracy z podmiotami gospodarczymi z regionu.

Badania naukowe i rozwój kadry

Na Wydziale należy kontynuować prowadzone badania naukowe z zakresu informatyki i matematyki. Szczególne wsparcie uzyskiwać będą kierunki badań o wysokiej efektywności (publikacje w wysoko punktowanych czasopismach). Priorytetową jest kwestia uzyskania przez Wydział wyższej kategorii naukowej oraz zdobycie praw doktoryzowania w zakresie matematyki i informatyki, a w dalszej kolejności uprawnień habilitacyjnych. W tym celu niezbędne są:

 • systematyczny rozwój ilościowy i jakościowy kadry, w tym
  • finansowe i merytoryczne wspieranie najmłodszej kadry naukowej,
  • utrzymanie dobrego tempa doktoryzowania,
  • intensyfikacja uzyskiwania przez pracowników stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • zwiększenie ilości samodzielnej kadry naukowej w obu instytutach,
 • pozyskiwanie funduszy na badania naukowe w postaci grantów naukowo-badawczych i innych źródeł.

Istotna dla rozwoju Wydziału będzie intensyfikacja już prowadzonej i nawiązywanie nowej współpracy z uznanymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi: wizyty uznanych specjalistów w dziedzinie informatyki i matematyki, na stypendia pracowników Wydziału, wspólne publikacje naukowe. Należy kontynuować tradycje organizowania i współorganizowania międzynarodowych konferencji naukowych (Workshop on Geometrie Methods in Physics, Student Winter School on Mathematical Physics).

Ważnym elementem stymulującym rozwój naukowy kadry powinna pozostać organizacja specjalistycznych seminariów zakładowych oraz instytutowych seminariów naukowych, które umożliwiają młodym pracownikom prezentację własnych wyników, a także spotkanie z doświadczonymi badaczami z innych ośrodków.

Działalność dydaktyczna

Wyniki prowadzonych badań naukowych powinny być uwzględniane w programach realizowanych zajęć dydaktycznych. W szczególności po uzyskaniu praw doktoryzowania należy dążyć do uruchomienia studiów trzeciego stopnia. Obecnie Wydział jest jedynym w regionie ośrodkiem prowadzącym kształcenie na studiach drugiego stopnia w zakresie matematyki, którego naturalną kontynuacją staną się studia doktoranckie. Istotnym elementem wpływającym na jakość oferty programowej studiów drugiego i trzeciego stopnia powinna stać się realizowana współpraca międzynarodowa. Wykłady specjalistów wizytujących Wydział mogą zostać włączone do stałej oferty zajęć fakultatywnych dla studentów.

W najbliższym okresie największym wyzwaniem jest dostosowanie aktualnej oferty dydaktycznej Wydziału do nowych regulacji prawnych (wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji i związanych z tym zmian w zakresie konstruowania programów kształcenia). W kolejnych latach należy natomiast jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości w zakresie tworzenia oryginalnych programów kształcenia.

Wobec zmniejszającej się liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta dydaktyczna Wydziału była coraz bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. Niezbędne jest rozwijanie współpracy z przedstawicielami pracodawców z naszego regionu w celu doskonalenia procesu kształcenia i jego ukierunkowania zarówno na potrzeby samych pracodawców, jak i oczekiwania przyszłych studentów. Należy prowadzić systematyczne rozpoznania rynku pracy (przede wszystkim lokalnego) pod kątem ewentualnego uruchamiania nowych kierunków studiów i specjalności oraz poszerzenie oferty edukacyjnej w zakresie studiów podyplomowych.

Dość istotnym problemem Wydziału jest obecnie niski poziom wymiany studenckiej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Kadra i władze Wydziału powinny dołożyć wszelkich starań, aby zachęcić naszych studentów do odbywania części studiów w innych ośrodkach. Pozwala to zdobywać nowe doświadczenia, które mogą ułatwić przyszłym absolwentom wejście na tak trudny obecnie rynek pracy. Z drugiej strony należy tak planować i prowadzić zajęcia, aby były one atrakcyjne dla studentów przyjeżdżających z innych ośrodków. Znaczącą rolę może tu odegrać budowa oferty przedmiotów w języku angielskim.

Istotnym elementem wsparcia aktywności studentów jest działalność kół naukowych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby była ona kontynuowana i rozwijana.

Ważnym aspektem działalności zarówno edukacyjnej, jak i popularyzatorskiej powinna pozostać współpraca ze szkołami z naszego regionu. Musi ona obejmować działania skierowane do uczniów oraz nauczycieli. Wydział pozostaje bowiem jedynym ośrodkiem w regionie umożliwiającym zdobycie kwalifikacji niezbędnych do nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wydział powinien w dalszym ciągu pozyskiwać środki (również z funduszy europejskich) na doskonalenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia, a także rozwijać system zapewniania i doskonalenia jego jakości. Nieodzownym elementem jest również ułatwianie dostępu do oferty dydaktycznej studentom niepełnosprawnym. Zadanie to stanie się dużo prostszym po przeniesieniu siedziby Wydziału do budowanego kampusu uniwersyteckiego.

Infrastruktura i otoczenie zewnętrzne

Planowana zmiana siedziby Wydziału stawia przed jego władzami istotne zadanie dbania o właściwy standard wyposażenia nowej infrastruktury dydaktycznej, laboratoryjnej, bibliotecznej oraz pokoi pracowników i administracji. Istotnym elementem tej infrastruktury powinno stać się Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe, które stanowić będzie bazę obliczeniową nie tylko całej Uczelni, ale również regionu. Należy zadbać o to, by poza funkcją badawczą i dydaktyczną, pełniło również rolę usługową. Uniwersyteckie Centrum Obliczeniowe powinno stać się osią współpracy z powstającym parkiem naukowo-technologicznym.

Istotnym elementem działalności Wydziału na rzecz szeroko rozumianego środowiska winno też być budowanie oferty imprez popularyzujących w środowisku miasta i regionu matematykę i informatykę i wpisujących się w program kształcenia ustawicznego (otwarte wykłady dla hobbystów a także osób pragnących podnieść kwalifikacje zawodowe, wystawy, cykle zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku itp.).

Dla kreowania dobrego wizerunku Wydziału w środowisku i otoczeniu oraz osiągnięcia powyższych celów wskazane jest:

 • wzmocnienie identyfikacji każdego pracownika z Wydziałem,
 • budowanie poczucia współodpowiedzialności za jego rozwój,
 • uznanie przez wszystkich pracowników pierwszeństwa obowiązków związanych z działalnością na Wydziale i w Uniwersytecie przed pozauniwersyteckimi obowiązkami zawodowymi.